فراخوان همایش ملی مجازی

مدیریت بحران کرونا ( فرصت ها و تهدید ها ) مصونیت افزایی گام دوم انقلاب 

Previous
Next

اقتصاد

 

عنوان محور اقتصادی: تبعات اقتصادی کرونا و ارائه راهکار

*الف: تبعات اقتصادی کرونا در حوزه بین الملل 

 -اثرات و تبعات شیوع ویروس کرونا بر اقتصاد جهان: تولید ناخالص داخلی و تجارت بین الملل

 -اثرات و تبعات شیوع ویروس کرونا بر جایگاه و نقش نهادها و سازمان‌های اقتصادی بین المللی و نیز نظریه­های اقتصادی 

-بررسی اثرات و اقدامات کشورهای منتخب در کاهش تبعات منفی کرونا بر اقتصاد 

-تبیین فرصت‌ها و تهدیدهای شیوع ویروس کرونا برای اقتصاد جهان

– شناسایی و تبیین پیشران اقتصاد در کاهش تبعات منفی کرونا بر اقتصاد

 *ب: تبعات اقتصادی کرونا در ایران و ارائه راهکار

 -ارزیابی کارآمدی سیاست های اقتصاد مقاومتی در مقابله با تبعات اقتصادی کرونا

 -اثرات و تبعات کرونا بر متغیرهای کلان و حوزه‌های مختلف اقتصادی ایران 

-ارزیابی اقدامات دولت در کاهش تبعات اقتصادی کرونا

– راهکارهای (سیاست ها و راهبردها) برون رفت از بحران کرونا در ایران: تجارت بین الملل 

– راهکارهای (سیاستها و راهبردها) برون‌رفت از بحران کرونا: سیاست‌های تولیدی و مالی

– راهکارهای(سیاست ها و راهبردها) برون رفت از بحران کرونا: سیاست های پولی و بانکی

– راهکارهای(سیاست ها و راهبردها) برون رفت از بحران کرونا: کالاهای اساسی 

-پیش بینی آینده تحریم های اقتصادی با توجه به شیوع ویروس کرونا 

-تبیین فرصت‌ها و تهدیدهای کرونا برای اقتصاد ایران

– اثرات و تبعات کرونا در الگوی مصرف و سبک زندگی اقتصادی مردم

-تبیین نقش و جایگاه مردم، بخش خصوصی و دولت در کاهش اثرات کرونا  

– الگوی کارآمد حکمرانی اقتصاد در شرایط تحریم و کرونا

– تبیین ظرفیت های اقتصاد دانش بنیان و نیز اقتصاد دیجیتال در مدیریت تبعات منفی کرونا بر اقتصاد