فراخوان همایش ملی مجازی

مدیریت بحران کرونا ( فرصت ها و تهدید ها ) مصونیت افزایی گام دوم انقلاب 

Previous
Next

حقوق و روابط بین الملل

 

١- مسئوليت دولت­ها در برقرارى رژیم تحریم­ها و سایر تدابیر محدودکننده در بحران کووید ١٩ 

٢- حق دسترسی به امكانات مقابله با همه گيرى جهانی كويد ١٩

٣- تعهد دولت­ها به صدور اجازه و تسهیل عملیات امدادی و حق اتخاذ تدابیر کنترلی.

4- حقوق غیرنظامیان در وضعيت بیماری همه گيرى جهانی كويد ١٩

٥- الزامات ناشى از شيوع بيمارى كويد ١٩ به داشتن تجهیزات و امکانات پزشکیِ مجهز و کارکنان کافى

٦- حمايت و حفاظت از کارکنان، یگان­ها و وسایل حمل و نقل پزشكى براى مقابله با كويد ١٩ در تمامی شرایط

٧- برپایی و راه اندازى مناطق بیمارستانی در بحران ناشى از بيمارى كويد ١٩

٨- حقوق کودکان و آموزش آنها به منظور پیشگیری از شیوع و انتشار کووید ١٩

٩- الزام به حفاظت از افراد خاص در معرض خطر کووید ١٩

١٠- حقوق بازداشت شدگان در پیشگیری و ابتلاء به بیماری کووید ١٩

١١- حقوق آوارگان داخلی، مهاجران، پناهجویان و پناهندگان از حيث قرنطينه و ايزوله كردن آنها در برابر بيمارى كويد١٩