هاست 2 گیگ سرعت بالا

33,000 تومان
ماهانه
 • فضای دیسک 2048 مگابایت
 • پهنای باند 61440 مگابایت
 • Ftp اکانت نامحدود
 • Email اکانت نامحدود
 • Mailing list نامحدود
 • Database نامحدود
 • Sub domain نامحدود
 • Park domain تعداد 1 عدد
 • Addon domain تعدد 1 عدد
 • ssl رایگان

سرعت بالا - امنیت بالا
تحویل پس از خرید

هاست 5 گیگ سرعت بالا

45,000 تومان
ماهانه
 • فضای دیسک 5000 مگابایت
 • پهنای باند 92160 مگابایت
 • Ftp اکانت نامحدود
 • Email اکانت نامحدود
 • Mailing list نامحدود
 • Database نامحدود
 • Sub domain نامحدود
 • Park domain تعداد 2 عدد
 • Addon domain تعدد 2 عدد
 • ssl رایگان

سرعت بالا - امنیت بالا
تحویل پس از خرید

هاست 10 گیگ سرعت بالا

75,000 تومان
ماهانه
 • فضای دیسک 10000 مگابایت
 • پهنای باند 154000 مگابایت
 • Ftp اکانت نامحدود
 • Email اکانت نامحدود
 • Mailing list نامحدود
 • Database نامحدود
 • Sub domain نامحدود
 • Park domain تعداد 3 عدد
 • Addon domain تعدد 3 عدد
 • ssl رایگان

سرعت بالا - امنیت بالا
تحویل پس از خرید

هاست 15 گیگ سرعت بالا

95,000 تومان
ماهانه
 • فضای دیسک 15000 مگابایت
 • پهنای باند 204800 مگابایت
 • Ftp اکانت نامحدود
 • Email اکانت نامحدود
 • Mailing list نامحدود
 • Database نامحدود
 • Sub domain نامحدود
 • Park domain تعداد 4 عدد
 • Addon domain تعدد 4 عدد
 • ssl رایگان

سرعت بالا - امنیت بالا
تحویل پس از خرید

هاست 20 گیگ سرعت بالا

125,000 تومان
ماهانه
 • فضای دیسک 20000 مگابایت
 • پهنای باند 256000 مگابایت
 • Ftp اکانت نامحدود
 • Email اکانت نامحدود
 • Mailing list نامحدود
 • Database نامحدود
 • Sub domain نامحدود
 • Park domain تعداد 10 عدد
 • Addon domain تعدد 10 عدد
 • ssl رایگان

سرعت بالا - امنیت بالا
تحویل پس از خرید