هاست 1 گیگ سرعت بالا

25,000 تومان
ماهانه
 • فضای دیسک 1024 مگابایت
 • پهنای باند 10240 مگابایت
 • Ftp اکانت نامحدود
 • Email اکانت نامحدود
 • Mailing list نامحدود
 • Database نامحدود
 • Sub domain نامحدود
 • Park domain نامحدود
 • Addon domain تعدد 1 عدد
 • ssl رایگان

سرعت بالا - امنیت بالا
تحویل پس از خرید

هاست 2 گیگ سرعت بالا

46,500 تومان
ماهانه
 • فضای دیسک 2048 مگابایت
 • پهنای باند 20480 مگابایت
 • Ftp اکانت نامحدود
 • Email اکانت نامحدود
 • Mailing list نامحدود
 • Database نامحدود
 • Sub domain نامحدود
 • Park domain نامحدود
 • Addon domain تعدد 2 عدد
 • ssl رایگان

سرعت بالا - امنیت بالا
تحویل پس از خرید

هاست 3 گیگ سرعت بالا

75,500 تومان
ماهانه
 • فضای دیسک 3072 مگابایت
 • پهنای باند 30720 مگابایت
 • Ftp اکانت نامحدود
 • Email اکانت نامحدود
 • Mailing list نامحدود
 • Database نامحدود
 • Sub domain نامحدود
 • Park domain نامحدود
 • Addon domain تعدد 3 عدد
 • ssl رایگان

سرعت بالا - امنیت بالا
تحویل پس از خرید

هاست 10 گیگ سرعت بالا

115,500 تومان
ماهانه
 • فضای دیسک 10240 مگابایت
 • پهنای باند 102400 مگابایت
 • Ftp اکانت نامحدود
 • Email اکانت نامحدود
 • Mailing list نامحدود
 • Database نامحدود
 • Sub domain نامحدود
 • Park domain نامحدود
 • Addon domain تعدد 5 عدد
 • ssl رایگان

سرعت بالا - امنیت بالا
تحویل پس از خرید

هاست 5 گیگ سرعت بالا

95,500 تومان
ماهانه
 • فضای دیسک 5120 مگابایت
 • پهنای باند 51200 مگابایت
 • Ftp اکانت نامحدود
 • Email اکانت نامحدود
 • Mailing list نامحدود
 • Database نامحدود
 • Sub domain نامحدود
 • Park domain نامحدود
 • Addon domain تعدد 4 عدد
 • ssl رایگان

سرعت بالا - امنیت بالا
تحویل پس از خرید

هاست 15 گیگ سرعت بالا

220,000 تومان
ماهانه
 • فضای دیسک 15360 مگابایت
 • پهنای باند 153600 مگابایت
 • Ftp اکانت نامحدود
 • Email اکانت نامحدود
 • Mailing list نامحدود
 • Database نامحدود
 • Sub domain نامحدود
 • Park domain نامحدود
 • Addon domain تعداد 6 عدد
 • ssl رایگان

سرعت بالا - امنیت بالا
تحویل پس از خرید