هاست های پر حجم آلمان

این هاست ها برای وب سایت های شرکتی و وب سایت های دانشگاهی مناسب می باشد

hub_pln1

Wordpress Tolkit

 • 5GB Disk
 • 100GB Monthly traffic
 • 1 Domain
 • 6 CPU Core
 • 8 GB Ram
 • Europe Location
 • Linux Centos07 OS
 • CPanel Control Panel
 • Apache + Nginx Web Server
 • 7.4+ PHP Version
 • Unlimited FTP
 • 8.0 MySQL
 • Unlimited Database size and number
 • Unlimited Email
 • True SMTP, IMAP, POP3
 • True PHPMyadmin
 • Unlimited Sub Domain
 • Weakly Backup
 • True URL Rewrite & Cron
 • False SSH
 • True DNS Managment
 • True Personal DNS
 • False Asp
 • True CGI, Perl
 • Comming Soon Java, Spring
 • Comming Soon Python, Django, Flask
 • Comming Soon Node
hub_pln2

Wordpress Tolkit

 • 10B Disk
 • 150GB Monthly traffic
 • 1 Domain
 • 6 CPU Core
 • 8 GB Ram
 • Europe Location
 • Linux Centos07 OS
 • CPanel Control Panel
 • Apache + Nginx Web Server
 • 7.4+ PHP Version
 • Unlimited FTP
 • 8.0 MySQL
 • Unlimited Database size and number
 • Unlimited Email
 • True SMTP, IMAP, POP3
 • True PHPMyadmin
 • Unlimited Sub Domain
 • Weakly Backup
 • True URL Rewrite & Cron
 • False SSH
 • True DNS Managment
 • True Personal DNS
 • False Asp
 • True CGI, Perl
 • Comming Soon Java, Spring
 • Comming Soon Python, Django, Flask
 • Comming Soon Node
hub_pln4

Wordpress Tolkit

 • 20B Disk
 • 180GB Monthly traffic
 • 1 Domain
 • 6 CPU Core
 • 8 GB Ram
 • Europe Location
 • Linux Centos07 OS
 • CPanel Control Panel
 • Apache + Nginx Web Server
 • 7.4+ PHP Version
 • Unlimited FTP
 • 8.0 MySQL
 • Unlimited Database size and number
 • Unlimited Email
 • True SMTP, IMAP, POP3
 • True PHPMyadmin
 • Unlimited Sub Domain
 • Weakly Backup
 • True URL Rewrite & Cron
 • False SSH
 • True DNS Managment
 • True Personal DNS
 • False Asp
 • True CGI, Perl
 • Comming Soon Java, Spring
 • Comming Soon Python, Django, Flask
 • Comming Soon Node
hub_pln3

Wordpress Tolkit

 • 50B Disk
 • 200GB Monthly traffic
 • 1 Domain
 • 6 CPU Core
 • 8 GB Ram
 • Europe Location
 • Linux Centos07 OS
 • CPanel Control Panel
 • Apache + Nginx Web Server
 • 7.4+ PHP Version
 • Unlimited FTP
 • 8.0 MySQL
 • Unlimited Database size and number
 • Unlimited Email
 • True SMTP, IMAP, POP3
 • True PHPMyadmin
 • Unlimited Sub Domain
 • Weakly Backup
 • True URL Rewrite & Cron
 • False SSH
 • True DNS Managment
 • True Personal DNS
 • False Asp
 • True CGI, Perl
 • Comming Soon Java, Spring
 • Comming Soon Python, Django, Flask
 • Comming Soon Node